ศาลตายาย ให้โชค มีวิธีไหว้อย่างไรตามหลักความเชื่อของคนไทย

ศาลตายาย-ให้โชค-มีวิธีว่าอย่างไรตามหลักความเชื่อของคนไทย
หัวข้อเนื้อหา

ศาลตายาย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่คนไทยเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่ ผู้คอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแห่งนั้นๆ ทําให้คนไทยมักจะสร้างศาลตายายขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาและกราบไหว้ขอพร โดยเชื่อว่าหากได้รับการบูชาอย่างถูกต้อง ตายายก็จะดลบันดาลให้ผู้บูชาได้รับโชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรือง และปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

ในปัจจุบัน ศาลตายายจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของคนไทยเป็นจํานวนมาก มีทั้งที่อยู่ในบ้านเรือน สถานประกอบการ ไปจนถึงศาลตายายขนาดใหญ่ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้โชคลาภแก่ผู้มาบูชา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาขอพร

บทความนี้จึงขอนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของศาลตายาย วิธีการสักการะบูชาอย่างถูกต้อง และตัวอย่างศาลตายายที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้โชคลาภแก่ผู้คน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องราวของศาลตายายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนําไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

ความเป็นมาของศาลตายาย

ความเป็นมาของศาลตายาย

ศาลตายาย มีที่มาจากความเชื่อเรื่องเจ้าที่ผู้คอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแปลงนั้นๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดิน จะต้องมีการบูชาเจ้าที่เพื่อเป็นการขออนุญาตเข้าใช้ที่ดิน

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าที่มักจะอยู่ในรูปของ “ตายาย” หรือ “ยาย” ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของเดิมของที่ดิน ทําให้คนโบราณมักสร้างศาลย่อมๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นที่สถิตของตายาย แล้วนําของหวาน ของคาวมาสักการะบูชา เพื่อขอขมาและขออนุญาตใช้ที่ดิน

ต่อมา เมื่อมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเข้ามา จึงเชื่อว่าหากทําดีต่อเจ้าที่ ก็จะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี ทําให้การสักการะบูชาศาลตายายกลายเป็นสิ่งสําคัญ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ ปลอดภัยจากอันตราย และมีความเจริญรุ่งเรือง

ปัจจุบัน ศาลตายายจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือ และเชื่อว่าหากได้รับการบูชาอย่างถูกต้อง ตามความเชื่อแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

วิธีการสักการะบูชาศาลตายายอย่างถูกต้อง

วิธีการสักการะบูชาศาลตายายอย่างถูกต้อง

การสักการะบูชาศาลตายาย ถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการขอพรให้ชีวิตราบรื่นและโชคดี โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

เตรียมศาลตายายให้สะอาด : โดยการปัดกวาดทําความสะอาดศาลตายายและบริเวณรอบๆ ให้เรียบร้อย

จัดเตรียมของมงคลสําหรับบูชา : ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม และอาหารคาวหวาน เช่น ข้าวต้ม ขนมไทย ฯลฯ

จุดธูปเทียนเพื่อบูชาเจ้าที่ : โดยให้จุดธูป 5 ดอก แล้วกล่าวคําบูชาว่า “ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาเจ้าที่ผู้ดูแลรักษาที่นี้”

กล่าวคําอธิษฐานขอพร : โดยอาจจะขอในเรื่องของการกล่าวคําอธิษฐานขอพรจากศาลตายาย สามารถทําได้ดังนี้

  • ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา
  • ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
  • ขอให้ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานเจริญก้าวหน้า
  • ขอให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
  • ขอให้สอบได้จบการศึกษาด้วยดี
  • ขอให้งานการทํามาหากินคล่องตัว เจริญก้าวหน้า
  • ขอให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
  • ขอให้หาคู่ครองได้ดังใจปรารถนา

จากนั้น กล่าวคําว่า “ขอความเมตตาจากตายายอํานวยพระพรให้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาเกิดผลสมดั็งปราถนา ด้วยเทอญ”

 • รดน้ํามนต์และเครื่องสักการะลงศาล : โดยอาจใช้น้ํามนต์ที่ได้รับพร หรือน้ําสะอาดก็ได้ พร้อมกับวางดอกไม้ ผลไม้ และอาหารคาวหวานลงบนศาล
 • ไหว้ขอบคุณตายาย : โดยกล่าวคําว่า “ขอบคุณตายายที่ได้โปรดประทานพร ขอให้ตายายจงมีแต่ความสุขเถิด”
 • เก็บกวาดทําความสะอาด : เมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วให้เก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณศาลให้เรียบร้อย

ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้การสักการะบูชาศาลตายายเป็นไปอย่างสมบูรณ์ นํามาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตตามที่ได้อธิษฐานไว้

ความหมายของจำนวนธูป

ความหมายของจำนวนธูป

ศาลตายายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือมาช้านาน ด้วยความเชื่อว่าตายายจะคอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแห่งนั้นๆ การสักการะบูชาศาลตายายจึงเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งคือการจุดธูปเพื่อบูชา โดยธูปแต่ละจํานวนดอกล้วนมีนัยสําคัญแฝงอยู่ บทความนี้จึงขอกล่าวถึงความหมายแฝงเบื้องหลังจํานวนธูปที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลตายาย เพื่อให้ผู้ทําพิธีได้เข้าใจ และใช้จํานวนธูปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความหมายของจํานวนธูปแต่ละจํานวน

ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลตายาย จํานวนธูปที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 ดอก ซึ่งแต่ละจํานวนล้วนมีความหมาย ดังนี้

 • 1 ดอก ใช้สําหรับไหว้เจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทั่วไป หรือผีจรในบริเวณนั้นๆ
 • 3 ดอก ใช้เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • 5 ดอก ใช้เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผู้มีพระคุณ
 • 7 ดอก ใช้เพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับ พ่อแม่ ครูอาจารย์
 • 9 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ พระภูมิ เป็นธูปจํานวนมงคล

นอกจากนี้ บางครั้งอาจใช้ธูปจํานวนอื่นๆ เช่น 4, 6, 8 ดอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตามคําแนะนําของเจ้าพิธี หรือแต่ละท้องถิ่น
ดังนั้น ก่อนจะจุดธูปบูชาในพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลตายาย ควรศึกษาให้เข้าใจความหมายของจํานวนธูปแต่ละจํานวน เพื่อเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส

ตัวอย่างศาลตายายที่มีชื่อเสียงในการให้โชคลาภ

ตัวอย่างศาลตายายที่มีชื่อเสียงในการให้โชคลาภ

ศาลตายายแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการให้โชคลาภคือ ศาลตายาย วัดป่าประดู่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่าหลังจากมีผู้คนมาขอพรจากศาลตายายวัดป่าประดู่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ก็ได้รับโชคลาภจากการถูกหวยอย่างถ้วนหน้า มีทั้งหมู่บ้านได้โชคจากหวยเลขเดียวกัน 72 และ 09 ทําให้ภายหลังมีผู้คนต่างพากันแห่กันมาถวายของมงคลที่ศาลตายายแห่งนี้เป็นจํานวนมาก เพื่อมาขอพรให้ได้โชคลาภเช่นเดียวกับผู้ที่มาขอพรในครั้งก่อน

เรื่องราวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ศาลตายายยังคงเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะศาลตายายที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้โชคลาภ ยังคงเป็นที่หลั่งไหลของผู้คนอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่มีต่อศาลตายายสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งสำคัญสำหรับการกราบไหว้ศาลตายาย

สิ่งสำคัญสำหรับการกราบไหว้ศาลตายาย

ศาลตายายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือสืบต่อกันมาช้านาน ด้วยความเชื่อที่ว่าหากได้รับการสักการะอย่างถูกต้อง ตายายจะดลบันดาลให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ และปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

ดังนั้น หากต้องการให้ชีวิตประสบแต่ความสําเร็จความเจริญ การศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการสักการะบูชาศาลตายายอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะศาลตายายแห่งที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น นําพาชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

คําถามที่พบบ่อย

1. ศาลตายายคืออะไร

ศาลตายายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเจ้าที่หรือผีปู่ตา ที่คอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแห่งนั้น

2. ทําไมคนไทยจึงเคารพนับถือศาลตายาย

เพราะเชื่อว่าหากได้สักการะบูชาอย่างถูกต้อง ตามความเชื่อแล้วจะช่วยให้มีโชคลาภ ปลอดภัย และมีความเจริญรุ่งเรือง

3. วิธีสักการะบูชาศาลตายายอย่างไร

ทําความสะอาดศาลตายาย จัดเตรียมของมงคล จุดธูปไหว้ กล่าวคําอธิษฐานขอพร แล้วทําความสะอาด รักษาความสะอาดเรียบร้อย

4. ศาลตายายที่ให้โชคลาภมีจริงหรือไม่

มีศาลตายายบางแห่งที่มีชื่อเสียง เช่น วัดป่าประดู่ จ.ปราจีนบุรี ที่ผู้คนเชื่อว่าหลังมาขอพรจะได้ลาภผล สะท้อนถึงศรัทธาของคนไทย

อัพเดทล่าสุด 8 months โดย Kruhuay Precha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง

หวยออนไลน์คืออะไร หวยออนไลน์มีอะไรบ้าง หวยออนไลน์เล่นยังไง

หวยออนไลน์คืออะไร หวยออนไลน์มีอะไรบ้าง หวยออนไลน์เล่นยังไง

หวยออนไลน์คืออะไร คือหวยใต้ดินที่สามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ โดยมีให้เลือกหลายประเภท ทั้งหวยไทยและหวยต่างประเทศ

เว็บหวยออนไลน์ถูกกฎหมายไหม ซื้อหวยออนไลน์เว็บไหนดี?

เว็บหวยออนไลน์ถูกกฎหมายไหม? และวิธีเลือกเว็บหวยออนไลน์ที่ปลอดภัย

เว็บหวยออนไลน์ถูกกฎหมายไหม คำตอบ คือไม่ แต่เราเลือกได้ว่าจะสมัครเว็บไหนจึงจะปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

รู้ศัพท์หวยออนไลน์

รวมคำศัพท์หวยออนไลน์ และความหมายของแต่ละคำศัพท์

รวมความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับหวยออนไลน์ เช่น 3 ตัวบน เล็กโต๊ด เลขวิ่ง ลอยเรือ คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายอะไรบ้าง ดูได้จากที่นี่เลย

เนื้อหาสารบัญ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top